Hostel Globo
Basic info
Type: Hostel
One day stay: Yes