Kalinovac – St. Luke’s Church

Google Maps location 

Sundays: 08:00
Wednesday: 07:30

Podravske Sesvete – Church of the All Saints

Google Maps location 

Weekdays: 07:30
Sundays: 11:00


Kozarevac, Kloštar Podravski – Church of St. Francis Xavier

Google Maps location 

Sundays: 10:00